ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2018.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 • De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.
 • De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.
 • Fitness:  een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 HET AANBOD

 1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
  • het (huishoudelijk) reglement.
 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

ARTIKEL 5 BEDENKTIJD

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

ARTIKEL 6 DUUR EN BEËINDIGING

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
  • een Overeenkomst van 3 maanden en;
  • een Overeenkomst van 12 maanden.

  Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan na de overeengekomen tijd van de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met in-achtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Wanneer er voor de 5e van de maand het abonnement wordt opgezegd, kan de opzegging diezelfde maand nog worden gedaan. Vanaf de 6e wordt een maand later de opzegging verwerkt, de volledige maand wordt hierbij gerekend.
 3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
  • de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  • het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aan-toonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Het abonnement kan tijdelijk op €0,- worden gezet door het invullen van een dergelijk formulier aan de balie van ons sportcentrum of door te mailen naar: administratie@dijkmansport.com

  De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

 4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen door een uitschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de balie van het sportcentrum van Dijkmansport of te mailen naar: administratie@dijkmansport.com
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument. Let op, neem hiervoor contact op met de administratie van Dijkmansport om een: ‘tijdelijk op 0-formulier in te vullen’.
 7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
  • de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

  De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

 8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.
 9. Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet vanwege vakantie of enig andere reden.
 10. Het lidmaatschap dient bij de balie van het sportcentrum te gebeuren door het invullen en inleveren van een uitschrijfformulier of contact met ons te zoeken via onze website bij ‘Contact’ en vervolgens de keuze ‘Uitschrijving’ aanvinken.
 11. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving van het abonnement dienen opnieuw lidmaatschapskosten betaald te worden.
 12. Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 7 PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT (OFTWEL CONTRACTANT)

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes en de bijhorende buitenruimtes/looppad.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.
 7. De Dijkmansport ledenpas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas niet de contractant tegen betaling een nieuwe pas aan te schaffen bij de balie in ons sportcentrum. Dijkmansport aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van de pas. Zonder de Dijkmansport ledenpas heeft de contractant geen toegang tot de sportgelegenheid van Dijkmansport.
 8. Het gebruik van een (kleding)kluis is alleen mogelijk met een daarvoor bestemde lockerbandje. Deze is aan de balie van ons sportcentrum aan te schaffen voor €7,50. Dijkmansport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit de kluis ontvreemd zijn. Na de training dient de contractant om hygiënische redenen zijn/haar eigendommen uit de kluis te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in de kluis achter te laten.
 9. Ieder lid dient zich te houden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. Dijkmansport behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van Dijkmansport, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de overeenkomst op te schorten, na ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat Dijkmansport gehouden zal zijn de contractant de op dat moment reeds betaalde contributie te restitueren, onverminderd de aanspraak van Dijkmansport tot betaling van contributie tot aan de einddatum van de overeenkomst.

ARTIKEL 10 TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. Dit geldt niet voor onvoorziene omstandigheden zoals plotselinge ziekte.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

ARTIKEL 11 BEWIJS VAN DEELNAME

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 BETALING

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren. Bij het niet tijdig betalen worden administratiekosten en stornoposten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten, welke worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €35,00, zijn door de consument verschuldigd, zodra Dijkmansport zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien. Een door de contractant na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op de incassokosten en rente en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.
 4. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzigingen van de medewerkers van Dijkmansport met betrekking tot het gebruik van de apparatuur na te leven. Dijkmansport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien het lid niet bekend mocht zijn met de werking van de ter beschikking staande apparatuur, zal hij/zij eerst tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor desgevraagd een mogelijke instructie heeft verkregen.
 5. Dijkmansport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolg door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 6. Dijkmansport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen en volwassenen of schade aan eigendommen van kinderen of volwassenen ontstaan tijdens of als gevolg van het aanwezig zijn in het sportcentrum.
 7. Dijkmansport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een voortuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Dijkmansport. De deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door Dijkmansport geboden faciliteiten is geheel voor risico van de contractant. Voor zover de contractant enige aanspraak jegens Dijkmansport geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niet ver kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Dijkmansport zich heeft verzekerd.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 GESCHILLENCOMMISSIE

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
  • de totstandkoming van de Overeenkomst of,
  • de uitvoering van de Overeenkomst,

  kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 16 NAKOMINGSGARANTIE

 1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,-uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief.
 2. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
  • aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;
  • de Ondernemer is failliet verklaard;
  • de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 17 WIJZIGINGSBEDING

NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voor-hand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voor-waarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

ARTIKEL 19 AANBIEDINGEN EN WIJZIGIGEN

Dijkmansport behoudt het recht voor tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf nimmer recht aan worden ontleend.

HUISREGELS

 1. Ledenpas: U kunt alleen gebruik maken van de sportfaciliteiten als u zich inscant met uw ledenpas. Bij jeugdleden die judoën en/of dansen worden de ledenpassen gegeven aan de docent. Deze docent haalt elke les alle passen achtereenvolgend door onze scanner. Bent u uw pas vergeten? Dan kunt u zich melden bij de balie. Ledenpassen zijn niet op onze externe locaties van toepassing.
 2. Kleding: Bij Dijkmansport wordt correcte sportkleding op prijs gesteld.
 3. Kleding: In alle sportruimtes bij Dijkmansport wordt zaalschoeisel gedragen, waar u niet meer naar buiten heeft gelopen.
 4. Hygiene: Tijdens het trainen in onze fitness is het gebruik van een handdoek verplicht.
 5. Waardevolle spullen: Wij raden u aan waardevolle spullen in de kluis te deponeren. Je kan een lockerbandje aanschaffen voor eenmalig €7,50.
 6. Regels: In en op he terrein van het sportcentrum mag niet worden gerookt. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan in en rondom het sportcentrum. Lees voor alle voorschriften onze algemene voorwaarden.
 7. Etenswaren: Alleen in de daarvoor bestemde ruimte kunt u beperkte etenswaren nuttigen. Drinken en etenswaren die worden verkocht bij Dijkmansport kunnen altijd worden genuttigd in onze ‘huiskamer’.
 8. Achterlaten: Na de training dient u de losse onderdelen weer terug op hun plaats te leggen en reinigt u het apparaat waarop u wellicht transpiratievocht heeft achtergelaten met uw handdoek.
 9. Respect: We gaan altijd met respect met onze klanten om. We vinden het daarom ook niet meer dan normaal dat er met respect wordt omgegaan met de medesporters en medewerkers van Dijkmansport